Reklamační řád

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Právo z vady (reklamace) musí být kupujícím uplatněno v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) od převzetí zboží při koupi a není-li zboží osobně odebráno v provozovně prodávajícího, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží kupující přebral od dopravce. Délka práva z vadného plnění (záruční doba) se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, a to až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen zboží převzít. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží. Místem uplatnění reklamace je výdejní sklad, kde kupující zboží osobně převzal nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa: bazyl-shop@seznam.cz Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu. Právo na dodání nové věci, nebo na její výměnu, nebo opravu má kupující i v případě odstranitelné vady nebo má kupující právo na přiměřenou slevu. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu. Uhrazenou částku za poštovné kupující musí prodávajícímu prokázat (například zasláním na é-mail kopii účtenky, potvrzení o odeslání, kopii faktury za přepravu)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady.
Záruka na výrobky se nevztahuje na:
1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění,
2. odření dřeva špatným zacházením,
3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla),
4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.,
5. na přirozenou změnu barvy dřeva,
6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva,
7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy,
8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím,
9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů),
10. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená),
11. zjevné vady zboží způsobené přepravou zboží a zjistitelné při předání zboží, které musí zákazník reklamovat přímo s dopravcem/přepravcem při převzetí zboží.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

U výrobků z masivu/lamina je kupující srozuměn s tím, že:
1. postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru,
2. středová lať do postele s jednou výškově nastavitelnou nohou je určena pro umístění lamelového roštu, případně laťkového roštu v rámu, nikoliv pro samostatný laťkový rošt, u kterého dochází k nerovnoměrnému roznesení váhy. Pro samotný laťkový rošt je nutné použít středovou lať se čtyřmi nastavitelnými nohami,
3. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem, jiným typem materiálu anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny, jiné lamino atd.), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,
4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. spárovka – průběžná lamela (laicky – nenavazují na sebe léta masivu/lamina). Použití spárovky – průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu/lamina na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele apod.,
5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.

U čalouněných postelí je kupující srozuměn s tím, že:
1. vadou výrobku není (platí pro čalouněné postele), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena látkou v jiném barevném odstínu anebo může být očalouněna látkou nižší jakosti. U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,
U lamelových roštů je kupující srozuměn s tím, že:
1. Lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca 5 cm kratší a o cca 1 cm užší než uvedený rozměr pro správné uložení roštu do rámu postele,
2. lamelový rošt je určený na používání v suchém prostředí (v obytném interiéru),
3. na rošty se nesmí stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou,
4. u polohovacích roštů se musí dbát na to, aby při změně polohy nedošlo ke skřípnutí lůžkovin ani části lidského těla mezi konstrukci roštu,
5. při manipulaci se rošt nesmí nosit za lamely anebo za středovou příčku,
6. rám roštu a lamely jsou přírodní materiál, mohou tedy obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci,
7. lamelový rošt jako výrobek z přírodního materiálu – dřeva – ošetřujte pouze vlhkým hadříkem, rošt se nesmí namáčet,
8. při vrzání kovaní roštu kování lehce promažte olejem,
9. u roštu s motorovým pohonem se řiďte návodem k použití.

U matrací je kupující srozuměn s tím, že:
1. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení (mimo jiné vyblednutí nebo změnou barev, zvlněním materiálu, apod.), mechanického poškození, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, případně nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem, zvířetem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu, dále v důsledku používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí pro používání zboží, apod. Za vadu nelze považovat vadu způsobenou přírodními živly, jakož vyšší mocí, vadu vzniklou nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití nebo vadu vzniklou dodatečnou úpravou jakoukoliv osobou odlišnou od prodávajícího, apod.,
2. za vadu dále nelze považovat proležení (deformaci), které nepřesahuje 15% z celkové výšky matrace ( ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%, změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40% )
3. za vadu nelze považovat drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek a žmolkování potahu
4. za vadu matrace nelze považovat uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat,
5. za vadu výrobku nelze považovat částečné změknutí a zřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech,
6. tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 až 2 cm, (výška) +/- 0,5 až 2 cm .
7. barevnost pěn matrací vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejně nebo fotografiím matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností.
8. Zboží vyrobené na zakázku v jiném než standardním rozměru může vykazovat jiný vzhled nebo konstrukční odlišnost než uvedený standardní rozměr, o změně nemusíme zákazníka informovat, dané změny nelze reklamovat.
9. Při výrobě atypických rozměrů matrace může být matrace slepena nebo dolepena z více kusů – toto není důvodem k reklamaci nebo vrácení zboží.
10. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy reklamace byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč s DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Jakmile dosáhne poplatek výše ceny zboží, zboží bude zlikvidováno bez výjimky.
Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v článku 7. UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE obchodních podmínek internetového obchodu bazyl.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedena doba delší.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění závady.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace zde: reklamační protokol

Postup pří reklamaci zboží :

1. informaci o reklamaci nám zašlete e-mailem na : bazyl-shop@seznam.cz

2. nebo kontaktovat nás můžete telefonicky : 608 381 027

3. po předchozí domluvě zboží zašlete jako doporučený balík ( ne na dobírku ) na adresu prodávajícího

4. do zásilky přiložte kopii nákupního dokladu (faktury)

5. po předchozí domluvě zboží můžete přivézt osobně na na adresu prodávajícího

6. v případě, že zjištěna vada bude opravitelná, bude provedena její oprava

7. o vyřízeni reklamace budeme Vás informovat e-mailem

8. reklamační protokol zasíláme na e-mail

Adresa pro doručování reklamovaného zboží:

Ke Kablu 289/7 (areál Kovošrot ), Praha Dolní Měcholupy , PSČ: 102 00

Termín vyřízení reklamace :

Reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Pro vyřízeni reklamace bez zbytečného odkladu, kupující na žádost prodávajícího je povinen předložit veškeré potřebné k tomu podklady, jako zaslání fotografií vady zboží, popisu vady nebo zaslání zboží k posouzení na adresu prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží potřebné podklady pro řešení reklamace po dobu 3 dnů od výzvy k doplnění podkladu, bude reklamační řízení pozastaveno, a to do doby předložení ze strany kupujícího potřebných podkladu k vyřízeni reklamace.

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost reklamace, následně budeme Vás kontaktovat.

Vice informací o vadách zboží na které se vztahuje záruka, a o vlastnostech výrobku které nelze považovat za vadu se dozvíte v článku 6. PRÁVA A POVINNOSTÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

Se stížností na jednání prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele se lze obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekci.

Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz